Voorwaarden

Behandelaar Corine Hannisse heeft de intentie om de gezondheid te verbeteren.

c.q. om gezondheidsklachten te verlichten,te verhelpen of te voorkomen.

Een open en oprecht contact is daarbij essentieel.

Met nadruk wordt gesteld dat alle behandelingen door de behandelaar geen reguliere medische zorg vervangt,mocht deze nodig zijn.

Wij raden aan bij twijfel eerst contact op te nemen met uw huisarts alvorens op consult te komen.

1 a Behandelaar: Corine Hannisse

1b behandelingsovereenkomst: alle door de behandelaar met cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling en/of diagnostisch onderzoek schriftelijk of zie 1c.

1c cliënt: de wederpartij(of diens wettelijke vertegenwoordiger) van behandelaar bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst en het geven van directe toestemming voor behandeling na

het maken van een afspraak met Corine Hannise of vervangster op welke wijze dan ook.

1d behandeling: een consult aan huis of in directe nabijheid

1e goederen ten behoeve van de cliënt met diens mondelinge overeenstemming en gebruik

met eigen verantwoording en consequenties.

2 afwijkingen van de voorwaarden is slechts van kracht indien de behandelaar daarmee heeft ingestemd.

3 behandelaar kan op elk moment naar aanleiding de behandeling stopzetten.Gemaakte kosten tot stopzetten kunnen in rekening worden gebracht.

4 Afspraken tot 24 uur of korter voor de betreffende afspraak die zijn afgezegd kunnen door de behandelaar in rekening worden gebracht. Behoudens tegenbewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

5 Betalingen kunnen contant of per pin geschieden.

5 betalingen op factuur dienen te geschieden conform de wettelijk gestelde eisen.

6 Behandelaar geeft geen garantie op geleverde diensten welke in de praktijk of op de plek van behandeling zijn uitgevoerd.Op producten zijn de voorwaarden geldig welke door betreffende leveranciers zijn vastgesteld.

7 Behandelingen en correspondentie omtrent uw behandelingen geschieden alleen na het het  lezen van deze pagina dan ook toestemming conform de AVG normen .Zie Privacy Verklaring.

PRIVACY VERKLARING


Salonfleur , Natuurlijkfleur gevestigd aan idem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://salonfleur.nl idem 0318-486676

http://natuurlijkfleur.nl 0318-486676
Persoonsgegevens die wij verwerken

Salonfleur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,  en door inzage in uw behandelprofiel van de Raymedy methode ,correspondentie en telefonisch gegeven  Bankrekeningnummer.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Salonfleur verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Gezondheids,anamnese gegevens

- Genetische gegevens
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Salonfleur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Salonfleur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Salonfleur neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Salonfleur) tussen zit. Salonfleur gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Raymedy , waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Salonfleur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > 15 jaar  Adres > 15 jaar ,zoals wettelijk is verplicht
Delen van persoonsgegevens met derden

Salonfleur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Salonfleur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Salonfleur en Natuurlijkfleur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@salonfleur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Salonfleur .Natuurlijkfleur zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Salonfleur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Salonfleur en Natuurlijkfleur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@salonfleur.nl of info@natuurlijkfleur.nl